Lantip Basa Jawa SMP/MTs VII Jl. 1

Rp. 55.000
Kode Buku : 30-400-0092-0
Penulis Buku : Dhita Puspitasari Sukendro, Triana Wahyu Susanti
ISBN Buku : 978-602-295-089-9
Halaman Buku : 120
Ukuran Buku : 19,5 x 25,5

Fitur-fitur ingkang khas ing buku punika antawisipun:

  • Konsep lan Materi kasajekaken mawi Basa Jawa Timuran ingkang prasaja (lugas) lan komunikatif, supados langkung gampil dipunpahami siswa. Wondene materinipun arupi penerapan praktis ingkang nyakup aspek Religius, Sikap Sosial, Kognitif, lan Psikomotorik. 
  • Pendekatan Saintifik Berbasis Teks ingkang dipunsajekaken kanthi tahapan utawi fase ing antawisipun: 1) mbangun konteks, 2) pemodelan kanthi merekonstruksi lan mendekonstruksi teks, 3) nyusun teks kanthi cara kelompok, 4) nyusun teks kanthi cara mandiri, lan 5) nggathukaken satunggal teks kaliyan teks sanesipun ingkang relevan.
  • Kamus Cilik Jawi-Indonesia ingkang sinerat ing saben pungkasaning wacan, kanthi tujuwan supados para siswa ingkang boten ngginakaken basa ibu Basa Jawi langkung gampil anggenipun mahami lan mangertosi isinipun teks.
  • Uji Kompetensi Wulangan lan Semester ing buku punika kasajekaken ing saben pungkasanipun wulangan (bab) lan semester kanthi tujuwan kangge nggladhi lan ngukur kompetensi siswa sasampunipun ngrampungaken piwucalan ing satunggalipun bab utawi ing satunggalipun semester.
Jumlah:
Scroll